Skip to main content

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt:

  1. onder “STS” verstaan: Seeds to serendipity, met KvK-nummer 86720864 en gevestigd te Uithuizermeeden. Operationeel in Gennep e.o.;
  2. onder “koper” verstaan: iedere bezoeker van de website (zoals hierna gedefinieerd), dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met STS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan; 
  3. onder “website” verstaan: www.seedstoserendipity.nl, alsmede de Facebook en Instagram pagina’s van STS en alle toekomstige internetsites van STS
  4. Onder “overeenkomst” verstaan: iedere afspraak of overeenkomst tussen STS en koper, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  5. onder “reizen” verstaan: alle cursussen, trainingen, behandelingen en/of ceremonies die door STS worden gefaciliteerd. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, prijsopgave, overeenkomst, deelname aan reizen en levering van goederen door of namens STS. Door het gebruik van de website (daaronder mede begrepen het plaatsen van een bestelling) aanvaardt koper deze Algemene Voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • STS heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd.
 • Wanneer een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3: Werking niet wetenschappelijk bewezen en geen geneesmiddelen

 • De website bevat teksten (of verwijst naar internetsites van derden met teksten) waarin bepaalde effecten van (het gebruik van) STS’s producten worden beschreven. Koper erkent uitdrukkelijk dat deze beschrijvingen enkel en alleen dienen als informatieve aanwijzingen voor de toepassing van deze producten in “traditionele zin”. De beschreven effecten zijn geenszins wetenschappelijk onderbouwd of bewezen. Koper kan geen rechten ontlenen of aanspraken maken ten aanzien van de beschreven effecten of anderszins ten aanzien van de inhoud van of informatie op de website.
 • STS’s producten zijn géén geneesmiddelen. Voor medische, psychische of vergelijkbare aanbevelingen, adviezen of behandelingen dient koper zich te wenden tot een huisarts of medisch specialist.
 • Verkeerd gebruik van de producten (daaronder mede begrepen van de etherische oliën) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van koper en derden. Producten dienen zorgvuldig te worden behandeld/gebruikt en (veiligheids-)instructies op de verpakking, het etiket en de website dienen altijd gevolgd te worden. Ouders dienen op te passen met (kleine) kinderen.

Artikel 4: Informatie op de Website

 • De website omvat vlogs, blogs, (gezondheids-)adviezen en tips, hyper/deeplinks naar internetsites van derden en vergelijkbare informatie van derden. Al deze informatie heeft slechts een informatief karakter en vervangt op geen enkele wijze professionele consulten of behandeling door een huisarts of medisch specialist. STS is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze vlogs, blogs, (gezondheids-)adviezen of tips, noch voor de informatie die op of middels de internetsites waarnaar wordt verwezen, geboden wordt of het gebruik dat van die sites kan worden gemaakt.
 • STS stelt met zorg de inhoud van de website samen. Desondanks kan bepaalde (product-)informatie onvolledig of onjuist zijn. STS heeft het recht om eventuele wijzigingen direct en zonder kennisgeving door te voeren.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomsten

 • STS plaats aanbiedingen en/of prijsopgaven waarop de koper een bestelling kan plaatsen. Een koper plaatst een bestelling door:
  * het bestelformulier op de website in te vullen en deze te verzenden;
  * per e-mail duidelijk aan te geven welk product/welke producten hij wil bestellen.
  Hierna stuurt STS een orderbevestiging met hierin vermeld het totaalbedrag van de bestelling en de levertijd. Met het versturen van de orderbevestiging is een overeenkomst tot stand gekomen.
 • Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of prijsopgave ;en zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen en prijsopgaven gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 6: Koopprijs

 • Koper is de prijs verschuldigd die STS in de orderbevestiging heeft vermeld. Kennelijke fouten in de betreffende prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door STS worden gecorrigeerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt, is de prijs inclusief de verschuldigde omzetbelasting (btw).
 • Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de bestelling. Deze worden apart door STS bij koper in rekening gebracht. Een indicatie van de hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld.
 • Eventuele prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, prijsverhogingen van toeleveranciers, of die anderszins buiten STS’s invloedsfeer liggen, kunnen door STS aan koper in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Betaling

 • Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL of creditcard (Visa, Mastercard en American Express).
 • Indien door STS schriftelijk een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat koper binnen deze tijd moet betalen. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper wordt een aanmaningsprocedure gestart. Alle extra bijkomende kosten van welke aard dan ook, die STS moet maken, komen voor rekening van koper.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling is STS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

Artikel 8: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

 • Verzendkosten zijn voor rekening van koper.
 • STS streeft ernaar bestellingen binnen 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. STS vermeldt nadere informatie omtrent levertijden via mail aan koper. Dergelijke informatie en genoemde levertijden hebben slechts een indicatief karakter en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 • Indien een product/meer producten wordt/worden besteld dat/die (tijdelijk) niet op voorraad is/zijn, informeert STS de koper of en wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra het/de te leveren product/producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (daaronder mede begrepen, indien koper daarmee heeft ingestemd, op het adres van een buurman/vrouw), gaat het risico over op de koper
  .

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van het product/de producten gaat over op koper op het moment dat koper de koopprijs en eventueel bijkomende kosten (zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald) volledig heeft betaald. Tot die tijd kan STS zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en het product/de producten terugnemen.
 • Koper mag het product/de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10: Retourneren van producten

 • Koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door koper is ontvangen.
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer het product/de producten:
  * op maat zijn gemaakt voor koper;
  * om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;
  * de verzegeling is verbroken.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient koper:
  * STS, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, via een duidelijk geformuleerde schriftelijke verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen;
  * het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan STS heeft medegedeeld, aan STS terug te zenden.
  Retouren dienen te worden gestuurd naar het op de website vermelde retouradres van STS.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van koper.
 • Tijdens de bedenktijd dient koper zorgvuldig met het product/de producten en de verpakking om te gaan. Hij zal het product/de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product/de producten wenst te behouden.
 • Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt in overeenstemming met dit artikel, draagt STS zorg voor terugbetaling van het door koper betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen na retournering.

Artikel 11: Onderzoek en reclames van producten, monsters en natuurproducten

 • Koper is gehouden het geleverde (daaronder onder meer begrepen de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde) op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna, te (doen) onderzoeken.
 • Is er een klacht in verband met beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten dient dit, binnen 7 dagen na ontvangst, gemeld te worden per e-mail. Bij gegrondverklaring van een klacht zal STS, naar eigen keuze het betreffende product n/of producten:
  * herstellen;
  * opnieuw leveren;
  * van levering afzien en koper een creditnota sturen voor (het betreffende deel van) de koopprijs.
 • Geringe of gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, maat of afwerking kunnen niet aan STS worden tegengeworpen.
 • Koper erkent dat het merendeel van STS’s producten natuurproducten zijn en dat dergelijke natuurproducten door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden, (kunnen) veranderen (bijv. verkleuren door zonlicht). Tevens erkent koper dat natuurproducten kwetsbaar (kunnen) zijn en (kleine) onderdelen van de verpakking kunnen afbreken. Ouders dienen op te passen met (kleine) kinderen.
 • Is aan koper een monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 12: Garanties

 • Indien en voor zover STS garanties verstrekt, bestaat deze garantie enkel en alleen uit de garantie die door de producent van het product is verstrekt. STS geeft nimmer een andere of verdergaande garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald.
 • Een gegeven garantie geldt niet wanneer:
  * het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik;
  * koper of derden wijzigingen hebben aangebracht;
  * het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 • STS is nimmer aansprakelijk of gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan koper of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Elke hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk steeds beperkt tot:
  * het bedrag gelijk aan de factuurwaarde m.b.t. het product/de producten waardoor de schade is veroorzaakt;
  * het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
  Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart 1 jaar na de dag waarop koper met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na 3 jaar.
 • STS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of (andere) indirecte schade. STS is nimmer aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die het gevolg is van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik van een product, of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 14: Overmacht

 • Indien STS door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.STS is niet aansprakelijk voor eventueel door koper geleden of te lijden schade.
 • Onder overmacht wordt verstaan:
  *  elke omstandigheid die niet afhankelijk is van STS’s wil waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper (geheel of gedeeltelijk) wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer oorlog, terrorisme, energiestoringen, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen (onder meer i.v.m. ziekten zoals corona), transportmoeilijkheden, storingen met de website of gebruikte (tele-)communicatiesystemen of andere storingen in STS’s bedrijf, alsmede niet of niet-tijdige levering door STS’s leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van verplichte vergunningen.
 • Indien de overmachtssituatie langer dan 30 kalenderdagen voortduurt, heeft iedere partij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 • STS is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website; ieder ander gebruik, daaronder ook begrepen het creëren van hyper/deeplinks is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STS niet toegestaan.

Artikel 16: Persoonsgegevens

 • STS zal de (persoons-)gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Dit beleid is hieronder bijgevoegd.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • De rechtsverhouding tussen STS en koper, daaronder mede begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement Midden-Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.